Nordals härad Bouppteckning 1737-01-20

Från DisWiki

Version från den 31 mars 2012 kl. 12.29 av Phryxe (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Avskrift

Charta Sigillata betalt med ...[1] wid Nordahls Ting 1738.

Inventarium och Werdering öfwer Afledne Häradzskrifwaren Wälbetrodde Lars Hasselrotz (som förleden den 18 December 1736 genom den timeliga döden afledit) qwarlåtenskap, så i fast som lös ägendom, uprättat af underteknade som dertil äro anmodade, i samtelige wederbörande Arfwingars närwaro, och Befans som här efter förmähles, Nembligen

[...]

Sedan framledne häradsskrifwaren Lars Hessellrot den 18 nästledne December 1736 genom döden afgådt, hafwe des efterlämnade Änka, dygdesamma Matrona Maria Ek, så ock arfwingarne med framledne Capellanen Lars Dahllund, herr Anders Dahllund ock framledne häradsskrifwaren Hesselrots med Madame Ek aflade barn, sönerna Torsten, studenten Jonas, Daniel, Nills ock gymnasisten Swen Hesselrötten, samt döttrarnes Laurentia Hesselrots man Häradsskrifwaren Ähreborne ock Wälbetrodde herr Daniel Ekman ock Catharina Hasselrots man, för detta munsterskrifwaren Jacob Loffsman, uti häradsskrifwarens ähreborne Wälbetrodde Swen Lindmarks, ock Nämndemännen Erick Joenssons i Ingribyen, ock Mickel Hindriksons i Korserud närwaro, uprättat upteckning öfwer all then uti sterbhuset befinteliga Ägendoms den 20 nästledne Januarii, hwilcken Uptekning the samteliga underskrifwit. Men, som huset med åtskillige giäld ock skulder är Grawerad, så hafwe the icke fördelt Ägendomen, utan anmodat underteknad häradshöfdinge, at sig här infinna till dehlningens wärkckställande. Ock woro nu samteliga Arfwingarne tillstädes, förklarande på tillfrågan, at the äro förnögde med thet wärdje som wid förberörde Uptekning blifwit Ägendomen åsatt. The förklarade sig också å alla dehlar erkjenna theras föräldrars författade förordnande, at Syster skall wara lika arfwande med broder, ock at herr Anders Dahllund skall niuta lika arfsrätt med the öfrige Sönerne i huset, hwilcket förordnande är författat den 12 Junii 1733 ock inteknadt i Nordahls härads dombok den 15 februarii 1737. Efter thetta modrens ock Arfwingarnes Öfwerenskommande, efterfrågades hwad giäld ock skuld som i huset finnes kan, ock angafs af Enkan ock Arfwingarne följande, nemligen

[...]

Källa

Nordals häradsrätt FIIa:1 (1736-1746) sid 17, 25-27 (AID: v142956.b12.s17, NAD: SE/GLA/11124)

Fotnoter

  1. Vertikal text. Osäker tolkning av summan.
Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda